2019-09-20

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (dalej NDAP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 

-       brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

-       brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,

-       brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

-       elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,

-       brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-18

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizcji dnia: 2022-02-18

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Imbierska,

e-mail: wimbierska@archiwa.gov.pl,

telefon: 22 56 54 672

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
  • zgłosić żądanie zaqpewnienia dostępnosci cyfrowej strony lub jej elementu
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastapić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępnosci albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,  00-071 Warszawa
  • Email: esp@kultura.gov.pl
  • Telefon: 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych to ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rakowieckiej. Wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi prowadzące do recepcji. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego) znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Policji.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia, po minięciu wiatrołapu. Dalsze przejście na teren urzędu  zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu klatki schodowej A, po prawej stronie przed schodami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

NDAP posiada parking, na którym wydzielone zostały dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz jedno miejsce dla matki z dzieckiem. Stanowiska te są odpowiednio oznaczone za pomocą oznaczenia pionowego i poziomego.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na podstawie art. 9 z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego online oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

- pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres ndap@archiwa.gov.pl

 

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 

1. przez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie na recepcji znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między zainteresowanym a pracownikiem NDAP. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

2. nie wychodząc z domu - wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC lub laptop lub tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu.

Usługa dostępna jest na stronie internetowej NDAP.

 

W recepcji budynku znajduje się urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny). To urządzenie, które analizuje rytm pracy serce poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym czy konieczna jest defibrylacja.

 

W budynku (na recepcji) znajduje się pętla indukcyjna, która działa jako środek  wspomagający słuch, przekazujący informację bez jakichkolwiek zniekształceń dystrybucyjnych, wprost „do ucha” osoby z dysfunkcją słuchu.

 

Inne informacje i oświadczenia

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie braku zapewnienia dostępnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków: https://ndap.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..