2018-12-17

Dziennik Urzędowy 2019

Dziennik Urzędowy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Pozycja Data ogłoszenia Tytuł Załączniki
1 18.01.2019 Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach realizowanych
w archiwach państwowych w 2019 r.

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

2 05.03.2019

Zarzadzenie nr 2 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019”

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

3 07.03.2019

Zarzadzenie nr 3 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. udziału archiwów państwowych w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

4 07.03.2019

Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

5 07.03.2019

Zarzadzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

6 14.03.2019 Zarządzenie nr 6 zmieniajace zarządzenie w sprawie komisji oceny wniosków dyrektorów archiwów w zakresie pozyskiwania materiałów archiwalnych tekst zarządzenia

Pobierz pdf

7 21.03.2019

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem „Archiwum
Dokumentów Elektronicznych”

 

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

8 25.03.2019 Zarządzenie nr 8 uchylające decyzję w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wspierania
współpracy bilateralnej pomiędzy archiwami polskimi a archiwami Ukrainy
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

9 03.04.2019 Zarządzenie nr 9

w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert„Wspieranie działań archiwalnych 2019”

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

9 03.04.2019

Załącznik nr 1- Wzór

Karta oceny formalnej ofert w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych 2019"
 

tekst załącznika

Pobierz pdf

9 03.04.2019

Załącznik nr 2- Wzór

Karta oceny merytorycznej ofert w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych 2019"
 

tekst załącznika

Pobierz pdf

9 03.04.2019

Załącznik nr 3- Wzór 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

 

tekst załącznika

Pobierz pdf

10 05.04.2019

 

Zarzadzenie nr 10 w sprawie ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

10 05.04.2019

Załącznik - Stanowiska w Naczelnej Dyrekcji, na których zatrudnieni są odpowiedzialni za przygotowanie, wdrożenie i aktualizację poszczególnych elementów dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dokumentacji zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji

tekst załącznika

Pobierz pdf

11 17.04.2019

Zarządzenie nr 11 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

11 17.04.2019 Załacznik - Schemat organizacyjny Archiwum Akt Nowych tekst załącznika

Pobierz pdf

12 17.04.2019

Zarządzenie nr 12 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

12 17.04.2019 Załącznik Schemat organizacyjny Narodowego Archiwum Cyfrowego tekst załącznika

Pobierz pdf

13 24.04.2019

Zarządzenie nr 13 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Częstochowie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

13 24.04.2019

Załącznik: Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Częstochowie

tekst załącznika

Pobierz pdf

14 06.05.2019

Zarządzenie nr 14 w sprawie wyznaczenia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

15 07.05.2019

Zarządzenie nr 15 w sprawie nadzoru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nad działalnością inwestycyjną i remontową w podległych jednostkach organizacyjnych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

15 07.05.2019

Załacznik nr 1 - Zestawienie potrzeb rzeczowych (jednostki) na lata (N+1 ÷ N+3)

tekst załącznika

Pobierz pdf

15 07.05.2019

Załacznik nr 2 - Wniosek o zmianę w planie wydatków budżetu państwa na rok...

tekst załącznika

Pobierz pdf

15 07.05.2019

Załacznik nr 3 Informacja z realizacji zadania rzeczowego

tekst załącznika

Pobierz pdf

16 16.05.2019 Zarzadzenie nr 16

w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

17 27.05.2019

Zarządzenie nr 17 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

17 27.05.2019 Załącznik - Schemat Organizacyjny Narodowego Archiwum Cyfrowego tekst załącznika

Pobierz pdf

18 27.05.2019 Zarządzenie nr 18 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państowemu w Lublinie
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

18 27.05.2019 Załacznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Państowego w Lublinie tekst załącznika

Pobierz pdf

19 27.05.2019 Zarzadzenie nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Malborku tekst zarządzenia

Pobierz pdf

19 27.05.2019 Załacznik -  Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego w Malborku tekst załącznika

Pobierz pdf

20 27.05.2019 Zarządzenie nr 20 zmieniające decyzję w sprawie nadania stattutu Archiwum Państowemu w Siedlcach
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

20 27.05.2019 Załacznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Państowego w Siedlcach tekst załącznika

Pobierz pdf

21 27.05.2019 Zarzadzenie nr 21 zmienające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państowemu w Olsztynie
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

21 27.05.2019 Załącznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Państowego w Olsztynie tekst załącznika

Pobierz pdf

22 27.05.2019 Zarzadzenie nr 22 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państowego w Piotrkowie Trybunalskim
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

22 27.05.2019 Załącznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim tekst załącznika

Pobierz pdf

23 29.05.2019 Zarzadzenie nr 23 zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państowemu w Suwałkach tekst zarządzenia

Pobierz pdf

24 29.05.2019 Zarzadzenie nr 24 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Archiwum Państowemu w Toruniu
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

24 29.05.2019 Załacznik- Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego w Toruniu tekst załącznika

Pobierz pdf

25 29.05.2019 Zarządzenie nr 25 zmieniające de decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państowemu we Wrocławiu
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

25 29.05.2019 Załącznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Państowego we Wrocławiu tekst załącznika

Pobierz pdf

26 11.06.2019 Zarządzenie nr 26 w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji tekst zarządzenia

Pobierz pdf

27 11.06.2019 Zarzadzenie nr 27 w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Dawnych
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

27 11.06.2019 Załacznik - Statut Archiwum Głownego Akt Dawnych tekst załącznika

Pobierz pdf

27 11.06.2019 Załacznik - Schemat Organizacyjny Archiwum Głownego Akt Dawnych tekst załącznika

Pobierz pdf

28 11.06.2019 Zarządzenie nr 28 w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Białymstoku tekst zarządzenia

Pobierz pdf

28 11.06.2019 Załacznik - Statut Archiwum Archiwum Państwowego w Białymstoku

tekst załącznika

Pobierz pdf

28 11.06.2019 Załacznik- Schemat Organizacyjny Archiwum Państwowego w Białymstoku tekst załącznika

Pobierz pdf

29 18.06.2019 Zarzadzenie nr 29/2019  w sprawie wydawania czasopisma "Archeion"
 
tekst zarządzenia

Pobierz pdf

30 10.09.2019 Zarzadzenie nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Szczecinie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

31 10.09.2019 Zarządzenie nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Archiwum Narodowemu w Krakowie

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

32 12.09.2019 Zarządzenie nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

33 19.09.2019 Zarządzenie nr 33 uchylające decyzję w sprawie zasad i trybu postępowania dotyczącego przyznawania dofinansowania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych pracownikom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

34 19.09.2019 Zarządzenie nr 34 w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

35 20.09.2019 Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego ds. zarządzania "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

36 20.09.2019 Zarządzenie nr 36 w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

37 24.09.2019 Zarządzenie nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu roboczego, w celu wsparcia wdrożeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

38 27.09.2019 Zarządzenie nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu tej Komisji

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

39 15.11.2019 Zarządzenie nr 39 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

40 05.12.2019 Zarządzenie Nr 40 w sprawie wyznaczenia archiwów, w których jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

41 05.12.2019 Zarządzenie Nr 41 w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ekspertyz archiwalnych przeprowadzanych przez archiwa państwowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

42 13.12.2019 zarządzenie Nr 42 w sprawie wprowadzenia kryteriów wartościowania dokumentacji uprawnień do kierowania pojazdami i dokumentacji rejestracji pojazdów

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

43 14.12.2019 zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania Zespołu do analizy możliwości wdrożenia w działalności archiwów państwowych standardu kompresji obrazów w celu zastosowania do długotrwałego przechowywania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

44 31.12.2019 zarządzenie Nr 44 w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów popularyzacyjnych realizowanych w archiwach państwowych w 2020 r.

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

45 31.12.2019 zarządzenie Nr 45 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

46 31.12.2019 zarządzenie Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..