2019-12-17

Dziennik Urzędowy 2020

Logo Dziennika Urzędowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

Pozycja Data ogłoszenia Tytuł Załączniki
1 4 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

2 21 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

3 18 marca 2020 r. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

4 3 kwietnia 2020 r. Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

5 7 kwietnia 2020 r. Zarządzenie Nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

6 10 kwietnia 2020 r. Zarządzenie nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

7 27 kwietnia 2020 r. Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2020"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

8 29 kwietnia 2020 r. Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplpmowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

9 6 maja 2020 r. Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dokumentów planistycznych określających kierunki działań i zakres prac archiwum państwowego oraz ustalenia terminu ich składania

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

10 7 maja 2020 r. Zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

11 22 maja 2020 r. Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek dotyczących wartościowania dokumentacji programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

12 26 maja 2020 r. Zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert "Wspieranie działań archiwalnych 2020"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

13 7 lipca 2020 r. zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

14 9 lipca 2020 r. zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw strategii archiwów państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

15 21 lipca 2020 r. zarządzenie nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

16 21 lipca 2020 r. zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

17 23 lipca 2020 r. zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

18 25 sierpnia 2020 r. zarządzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 sierpnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu roboczego, w celu wsparcia wdrożeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

19 25 sierpnia 2020 r. zarządzenie nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 sierpnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu do opracowania zasad przejmolwania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do zasobu archiwów państwowych oraz wyznaczenia przedstawicieli archiwów państwowych odpowiedzialnych za postępowanie z dokumentacją w postaci elektronicznej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

20 3 września 2020 r. zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

21 30 września 2020 r. zarządzenie nr 21 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczania i monitorowania realizacji celów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i podległych archiwów państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

22 2 października 2020 r. zarządzenie nr 22 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 października 2020 r. w sprawie planów operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

23 16 października 2020 r. zarządzenie nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz wykonywania obowiązku sprawozdawczego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i archiwa państwowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

24 23 października 2020 r. zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

25 27 października 2020 r. zarządzenie nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

26 27 października 2020 r. zarządzenie nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

27 30 października 2020 r. zarządzenie nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 października 2020 r. w sprawie organizacji procesu planowania i sprawozdawczości, wzorów formularzy planistycznych i sprawozdawczych oraz ustalenia terminów ich składania

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

28 5 listopada 2020 r. zarządzenie nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie trybu działania Rady Archiwalnej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

29 9 listopada 2020 r. zarządzenie nr 29 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych instrukcji inwentaryzacyjnej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

30 27 listopada 2020 r. zarządzenie nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu teleinformatycznego "NiKA - Nadzór i Kontrola Archiwalna"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

31 7 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

32 7 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

33 17 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

34 17 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 34 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji oceniania i zatwierdzania sprawozdań z realizacji zadania publicznego

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
35 30 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf
36 30 grudnia 2020 r. zarządzenie nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie systemu teleinformatycznego pod nazwą "Archiwum Dokumentów Elektronicznych"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..