2021-01-10

Dziennik Urzędowy 2021

Logo Dziennika Urzędowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

Pozycja Data ogłoszenia Tytuł Załączniki
   

 

 

1 4 lutego 2021 r. zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie pozyskiwania materiałów archiwalnych przez archiwa państwowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

2 18 marca 2021 r. zarządzenie nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

3 29 kwietnia 2021 r. zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

4 14 maja 2021 r. zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia archiwów, w których jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

5 14 maja 2021 r. zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

6 27 maja 2021 r. zarządzenie nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planów operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

7 10 czerwca 2021 r. zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

8 10 czerwca 2021 r. zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

9 10 czerwca 2021 r. zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rejestracji akt metrykalnych i akt stanu cywilnego w archiwach państwowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

10 15 lipca 2021 r. zarządzenie nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, zasad prowadzenia audytu wewnętrznego oraz Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

11 17 sierpnia 2021 r. zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

12 24 sierpnia 2021 r. zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przechowywania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwach państwowych w ramach działalności usługowej oraz dokonywania przez archiwa państwowe oceny dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

13 9 września 2021 r. zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie systemu biblioteczno-informacyjnego archiwów państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

14 14 września 2021 r. zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nadzoru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nad planowaniem, finansowaniem oraz monitorowaniem działalności archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

tekst zarządzenia

Pobierz pdf

15 28 września 2021 r. zarządzenie nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nad planowaniem, finansowaniem oraz monitorowaniem działalności archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych tekst zarządzenia

Pobierz pdf

16 7 października 2021 r. zarządzenie nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych tekst zarządzenia

Pobierz pdf

17 26 października 2021 r. zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 października 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023 tekst zarządzenia

Pobierz pdf

18 30 grudnia 2021 r. zarządzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu postępowania przy określaniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych tekst zarządzenia

Pobierz pdf

       
       
       

 

Załączniki

Galeria

Obraz: PDF-LOGO.png
PDF-LOGO.png

Vital Wałyniec
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..