2018-08-13

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencja kierowana do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jest przyjmowana:

 

  • za pośrednictwem poczty:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D

02-517 Warszawa

 

  • za pośrednictwem:

Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres platformy: http://epuap.gov.pl/

Aby złożyć dokument za pośrednictwem platformy ePUAP prosimy skorzystać z formularza

"Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

(należy wcześniej zalogować się do platfory ePUAP)

Adres skrzynki podawczej dla systemów EZD: /ydpfl9182g/SkrytkaESP

 

UWAGA!

W celu złożenia pisma (wniosku) do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". UWAGA! Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

  • faxem:

22 565 46 14

 

  • bezpośrednio w Kancelarii (pokój 12, parter) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 - 16:15

 

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

O sposobie załatwienia sprawy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych powiadamia zainteresowanego pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • poczta elektroniczną, którą można kierować na adres ndap@archiwa.gov.pl
  • faks do Kancelarii 22 565 46 14.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

 

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

 

Skargi, wnioski , petycje

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbywa się:

  • za pośrednictwem poczty:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D

02-517 Warszawa

 

 

  • faxem:

22 565 46 14

 

  • ustnie do protokołu, zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

-        Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych albo wyznaczeni przez niego jego zastępcy lub Dyrektor Generalny w poniedziałki w godz. 16:15 - 17:15, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu.

-        Dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów w czwartki w godz. 8:15 – 12:00, tel. 22 56 54 661.

 

UWAGA:

Nadsyłane skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

 

 

 

Załączniki

  Z_32_2018 w spr org...stwowych.pdf 199,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie ze ska... w 2017 r.pdf 69,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z rozp...w 2018 r..pdf 296,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z rozp...w 2019 r..pdf 246,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Naczel...AP i AP-4.pdf 333,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się