2018-11-15

Rejestry i ewidencje

Departament Organizacji Archiwów

 • rejestr skarg, wniosków i petycji

Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego

 • ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych

Wydział Finansowo-Księgowy

 • ewidencja przekazywanych środków przyznanych dysponentom podległym Naczelnemu Dyrektorowi w planach finansowych

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

 • rejestr oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Naczelnej Dyrekcji i dyrektorów archiwów państwowych
 • rejestr złożonych oświadczeń lustracyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
 • rejestr umów cywilnoprawnych (zleceń, o dzieło)

Wydział Administracyjny

 • ewidencja czasu pracy kierowców, kart drogowych oraz zużycia paliwa
 • ewidencja zezwoleń na prowadzenie służbowych samochodów
 • rejestr umów o używanie do celów służbowych samochodu osobowego, stanowiącego własność pracownika
 • rejestr umów użyczenia samochodów służbowych do celów prywatnych
 • ewidencja inwentarzowa majątku Naczelnej Dyrekcji

Wydział Organizacyjny

rejestry:

 • zarządzeń Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • porozumień Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • upoważnień Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • zarządzeń Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • porozumień Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • upoważnień Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • umów, w tym umów zlecenie i umów o dzieło
 • zamówień udzielanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się