2018-08-07

Struktura organizacyjna

W skład Naczelnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Archiwistyki;

2) Departament Informatyzacji Archiwów;

3) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;

4) Departament Organizacji Archiwów;

5) Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej;

6) Departament Rozwoju Archiwów;

7) Biuro Dyrektora Generalnego.

 

Naczelny Dyrektor nadzoruje bezpośrednio:

1) strategiczne projekty o szczególnym znaczeniu dla dziedziny archiwistyki i ochrony narodowego zasobu archiwalnego;

2) współpracę międzynarodową w zakresie spraw archiwalnych;

3) Biuro Dyrektora Generalnego w zakresie spraw:

a)     kadrowych dotyczących dyrektorów archiwów państwowych,

b)     związanych z obowiązkami inspektora ochrony danych,

c)     spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych.

Zastępca Naczelnego Dyrektora Joanna Chojecka nadzoruje bezpośrednio:

1) Departament Organizacji Archiwów;

2) Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej.

Zastępca Naczelnego Dyrektora  Ryszard Wojtkowski nadzoruje bezpośrednio:

1) Departament Informatyzacji Archiwów;

2) Departament Rozwoju Archiwów:

3) realizację planu rzeczowo - finansowego dysponenta budżetu państwa drugiego stopnia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej „NDAP”.

Zastępca Naczelnego Dyrektora Lucyna Harc nadzoruje bezpośrednio:

1)     Departament Archiwistyki;

2)     Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego.

Dyrektor Generalny nadzoruje bezpośrednio:

1) Biuro Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem spraw bezpośrednio nadzorowanych przez Naczelnego Dyrektora lub upoważnionego Zastępcę Naczelnego Dyrektora;

2) kontrolę zarządczą w NDAP;

3) realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w NDAP w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się